Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.gbppeczniew.naszabiblioteka.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.02.2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

- część plików nie jest dostępna cyfrowo

- zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego

- załączniki dodane w formie skanu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Pełczyńska, adres poczty elektronicznej gbppeczniew@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 678 19 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie mieści się w budynku zlokalizowanym w miejscowości Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

- lokal biblioteki znajduje się na parterze i nie jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową

- nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnyc, brak windy

-do wejscia prowadzą schody - 2 stopnie

- do budynku można wejść z psem asystującym

- w bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowyc, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrasowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących

- w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych

-w pobliżu biblioteki znajduje się parking

- osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnością mogą skontaktować się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej z naszą placówką.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: